Postopek za izdajo licenc/izkaznic

Voznike, športne funkcionarje in društva pozivamo, da popolno izpolnjene vloge za izdajo izkaznic športnih funkcionarjev vrnete najkasneje do 01.03.2006, vloge za izdajo vozniških in tekmovalnih licenc pa najkasneje 30 dni pred prvo dirko v panogi.

VOZNIKI morajo dostaviti:
- čitljivo in popolno izpolnjeno vlogo za izdajo vozniške licence (obrazec AMZS Šport - 01)
- potrjen zdravstveni karton (podaljšana veljavnost). Zdravstveni kartoni veljajo štiri (4) leta, pred začetkom vsake nove sezone je potrebno podaljšati veljavnost. Voznik mora obvezno opraviti EKG,datum opravljanja EKG mora biti vpisan v karton pod številko 2. Za nove kartone lahko zaprosite pri strokovni službi (telefon 01 - 53 05 232, fax. 01 53 05 410 ali e-pošta: sport@amzs.si).
- zavarovalno polico za licenco AMZS/DP, AA, v višini 2.000.000,00 SIT za primer smrti, 4.000.000,00 SIT za primer invalidnosti, iz police pa mora biti razvidno, da gre za športne aktivnosti v avto moto športu.
      o Zavarovalnica Triglav je pripravila ponudbo in sicer za primer nezgodne smrt 4.3 mio SIT, za primer nezgodne invalidnosti 8.6 mio SIT in pa dnevno odškodnino v višini 2.800 SIT. Premija znaša 15.000 SIT + DDV (skupaj 18.000 SIT), zavarovanje pa velja samo za uradna tekmovanja in uradne treninge. Vozniki, ki se želite zavarovati pri Triglavu, lahko to uredite ob dvigu licence pri Tajdi Truppe ali preko telefona 01 53 05 232
- zavarovalno polico za FIM/INT in UEM/EP licenco v višini 5.000.000,00 SIT za primer smrti, 10.000.000,00 SIT za primer invalidnosti, iz police pa mora biti razvidno, da gre za športne aktivnosti v avto moto športu.
- zavarovalno polico za FIM/SP v višini 8.000.000,00 SIT za primer smrti, 16.000.000,00 SIT za primer invalidnosti, iz police pa mora biti razvidno, da gre za športne aktivnosti v avto moto športu.
- Pri notarju overjeno dovoljenje staršev/skrbnikov (obrazec AMZS Šport - 04) za voznike mlajše od 18 let
- Izpisnico, v kolikor želi voznik prestopiti v drugo društvo

DRUŠTVA morajo dostaviti:
- čitljivo in popolno izpolnjeno vlogo za izdajo športne licence (obrazec AMZS Šport - 02)
- vlogi priložiti staro licenco, v kolikor je bila izdana

ŠPORTNI FUNKCIONARJI morajo dostaviti:
- čitljivo in popolno izpolnjeno vlogo za izdajo izkaznice športnega funkcionarja (obrazec AMZS Šport - 03)
- pripravniki iz preteklega leta poročilo o opravljenem delu
- za izdajo izkaznice športnega funkcionarja je obvezna udeležba na seminarju za posamezno panogo, če je le ta sklican pred sezono
- Izpisnico, v kolikor želi športni funkcionar prestopiti v drugo društvo

Vse navedene licence/izkaznice se izdajajo proti plačilu.
Licenc/izkaznic ne bomo izdali v naslednjih primerih:
- Če ne bodo predloženi vsi zahtevani dokumenti
- Če vloga ne bo pravilno in čitljivo izpolnjena
- Če ne bodo poravnane vse obveznosti do strokovnega sveta za avto moto šport s strani društva/voznika/športnega funkcionarja.